Menü
Visszahívás kérése

Bemutatkozás: Farkas Éva

Szakvizsgázott gyógypedagógus -logopédus vagyok. Főiskolai tanulmányaimat a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán, majd az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem. A diplomák megszerzése után elhatároztam, hogy jó logopédus lesz belőlem, belevetettem magam a munkába és folyamatosan képzem magam, hiszen a jó pap is holtig tanul, tapasztalatból tudom mert, ezt a hivatást -református lelkész- többen is választották felmenőim közül.
A legfrissebb vizsgálati és terápiás eljárások, módszerek birtokában szívesen foglalkozom a hangzó beszéd hibáival, a nyelvi fejlettség- az olvasás-írás készültség elmaradásával küzdő gyermekekkel, illetve a beszédtechnika és kommunikáció fejlesztésével.
Mivel a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, a foglalkozások játékos formában, a tevékenységek gyakori váltogatásával, így a motivációjuk folyamatos fenntartásával történnek.

 

Amiben a segítségükre lehetek:

1. Megkésett beszédfejlődés terápiája

Mi a megkésett / akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés?
Megkésett/akadályozott beszédfejlődésről akkor beszélünk ha a gyermek ép érzékszervekkel,
ép intelektussal rendelkezik, megfelelő beszélő környezet veszi körül ennek ellenére a
beszéde csak később vagy nem indul meg, 2-2,5 éves korra nem birtokol 70 szavas
szókincset, aktívan nem használ rövid szókapcsolatokat.

Mi történik a logopédiai terápia során?

A megkésett beszédfejlődés terápiája öt nagy terület fejlesztésére irányul, melyek a beszéd- és
a nyelv, mozgás, emlékezet, gondolkodás, és a figyelem.
A terápia kezdeti szakaszában a beszédre irányuló figyelem fejlesztése, a beszédkedv
felkeltése történik. A szókincs bővítése és a nyelvtani rendszer elsajátítása végigkíséri a
terápiát. Mivel a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék mindez játékos helyzetekbe
ágyazottan valósul meg.

Ki(knek) szól?

Ha a gyermek súlyos beszéd- és nyelvi elmaradással küzd, akkor már 3 éves kor előtt
logopédus segítségét szükséges kérni. Várjuk tehát azokat a gyermekeket, akik 2-2,5 éves
korban nem beszélnek, vagy szókincsük szegényes, nem éri el az 50-70 szót, nem használnak
szókapcsolatokat.

2. Artikulációs zavar (pösze) terápia

Mi az artikulációs zavar?
A beszédhangok helytelen képzése. Két beszédhang felcserélése pl. r hang helyett l hang
ejtése, beszédhang torzított ejtése, vagy kihagyása.
Mi történik a logopédiai terápia során?
A terápia célja a beszédhangok helyes kiejtésének elsajátítása. Ennek érdekében a szükséges
képességek fejlesztése történik játékos formában. A terápia lépései: az auditív észlelés, az
artikulációs mozgások fejlesztése, a hiányzó vagy helytelenül képzett hangok kialakítása,
rögzítése, automatizálása, ezáltal a spontán beszédbe való beéépítése.

Ki(knek) szól?
Olyan 5 évnél idősebb gyermekeket, akik egy vagy több beszédhangot helytelenül vagy
egyáltalán nem ejtenek.

 

3. Diszlexia – prevenció

Mi a diszlexia-prevenció?
A tanulási zavarok kialakulása szempontjából jelentős szerepe van a megelőzésnek. Ha már óvodáskorban felvetődik a diszlexiaveszélyeztetettség gyanúja mihamarabb szükséges megkezdeni a fejlesztést, mellyel megakadályozhatóak a tanulási zavarok kialakulása.

Mi történik a terápia során?
A diszlexia-prevenció terápiának lényeges része a sokoldalú képesség-, készségfejlesztés, az olvasás- és írástanítás előkészítése. A terápia fő elemei: a téri tájékozódás fejlesztése orientációs gyakorlatokkal, a hallási figyelem, a ritmusérzék, az emlékezet, a figyelem trenírozása, a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése.

Ki(knek) szól?
A diszlexiaveszélyeztetettség gyanúja 5-6 éves korban merülhet fel óvodás gyermekeknél ha ezek közül néhány együttesen jelentkezik:

- megkésett/ akadályozott beszédfejlődés
- nehezen induló nyelvi fejlődés
- mozgásfejlődés késése, később kezdett ülni, járni
- diszharmónikus mozgás
- ügyetlenség a kézműves tevékenységekben
- kusza rajz, görcsös ceruzafogás
- szegényes szókincs
- korlátozott beszédmegértés
- nehézkes verstanulás
- rossz kifejezőkészség
- szótalálási nehézség
- nehezen javítható, elhúzódó pöszeség
- bizonytalan alak, forma, nagyság, szín felismerés, differenciálás
- kialakulatlan dominancia, nem egyértelmű melyik a domináns kéz
- rossz ritmusérzék
- egyhangú, monoton beszéd
- amuzikalitás
- szórt figyelem
- nem tudja a testrészek neveit
- nehézkes térbeli és időbeli tájékozódás (téri irányok, napok stb.)
- nehézkes soralkotás

4. Iskola előkészítő foglalkozás

Mi az iskolaérettség?
Az iskolaérettség fizikai és pszichés alkalmasságot jelent az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez. A gyermek akkor fogja sikeresen venni az iskola által támasztott követelményeket ha a képességek megfelelő fejlettségi szintjével rendelkezik.

Mi történik a foglalkozások során?
A foglalkozások során az egyes részképességek fejlesztése történik a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, játékos formában.
Amennyiben a felsorolt tünetek közül több is jelen van felmerül az iskolaéretlenség gyanúja.

 

5. Gyógypedagógiai fejlesztés

Mi a gyógypedagógiai fejlesztés?
A gyermekek egyéni képességeinek felmérését követően az elmaradottnak ítélt területek kerülnek fejlesztésre. Fejlesztendő terület lehet a mozgás, kommunkáció, megismerő (kognitív) területek. Mindez a gyermekek igényeihez igazodva, játékos keretek között valósul meg egyéni vagy
kiscsoportos formában.

 

6. Dadogás terápia

Mi a dadogás?
A dadogás a beszéd ritmusának a zavara. A gyermek pontosan tudja, mit akar mondani, de a hangok akaratlan elnyújtása, ismételgetése miatt nehezen, vagy egyáltalán nem tudja azt elmondani.

Mi történik a foglalkozások során?
Napjainkban komplex terápiával igyekeznek segíteni a dadogó gyermeken. Nagyon fontos, hogy nem a dadogást, hanem a dadogót kezelik. A személyiség fejlesztésén túl a helyes beszédtechnika kialakításával is foglalkoznak a terápiás alkalmakon.

A kezelési idő: általában 1–3 év, leggyakrabban 1,5–2 év.
Hosszabb kezelési idő szükséges és rosszabb a prognózis az olyan dadogó gyermekek esetében, - akiknél más beszédhiba is fennáll (megkésett beszédfejlődés, beszédgyengeség, a beszédészlelés súlyosabb zavara, orrhangzósság)
- akik egyéb fogyatékossággal is küszködnek: értelmi-, mozgás-, látás-, hallásfogyatékosok
- akiknél súlyos pszichés zavarok tapasztalhatók (pavor nucturnus, enuresis, stb.)
- ahol a családi háttér instabil vagy sérült (válás, súlyosan beteg hozzátartozó, haláleset, stb.)7. Beszédtechnika tréning

Miért jó a beszédkészség fejlesztése?
 Az élet minden területén előnyt jelent a szépen, érthetően elmondott, szabályosan, jól fogalmazott gondolatok közlése. Ha ehhez még társítani tudjuk a helyesen alkalmazott szavak nélküli “beszédet”, az már maga a siker a megfelelő mélységű szakmai felkészültséggel együtt. Az óráimon sok-sok más egyéb mellett felfedezheti az igazi hangját, elsajátíthatja a helyes beszédlégzést, a megfelelő artikulációt, a magyaros hangsúlyozást, a ritmus, a szünet, a kiemelés beszédre gyakorolt jótékony hatását, fejlesztheti előadói eszköztárát. Aki úgy érzi, hogy beszédkészsége változtatást igényel, annak tudok segítséget nyújtani egyéni beszédtechnika óráimon. Az a célom, hogy Ön szeressen és merjen szorongás nélkül beszélni bármilyen élethelyzetben.

Kinek lehet szüksége beszédképzésre?
 Például az államvizsgára készülőknek, a munkahelyükön rendszeresen előadást, prezentációt, értekezletet tartóknak, bíróknak, az ügyfeleiket védő ügyvédeknek, óvónőknek, tanároknak, tanácsadóknak, a munkatársaikat irányító közép- és felső vezetőknek, managereknek, bankvezetőknek, alkalmazottaknak, a helyi vagy az országos politikában szerepet vállalóknak, rádiós, televíziós bemondóknak, műsorvezetőknek, szerkesztőknek, riportereknek, versmondóknak, szóvivőknek, színészi pályára készülőknek (a sort a végtelenségig lehetne folytatni) előnyt jelent, ha megfelelő kommunikációs készséggel rendelkeznek. Aki úgy érzi, hogy beszédkészsége fejlesztést igényel, annak nyújtok segítséget az egyéni beszédépzési
óráimon. Az a célom, hogy Ön szeressen szorongás nélkül beszélni bármilyen élethelyzetben.

Hogyan zajlik a tanulás?
A beszédképzés során olyan komplex felkészítésben részesül a jelentkező, mely növelni tudja teljesítőkészségét, önbizalmát, magabiztosságát. Ráadásul az egyéni foglalkozás lehetővé teszi a legapróbb hiba kiszűrését és javítását. Az évek-évtizedek során bevésett rossz szokásaink megváltoztatása türelmet, kitartást és sok-sok gyakorlást igényel. Így van ez a rossz testtartás, a nem megfelelő “beszédlégzés”, a helytelen artikuláció, a magyartalan szó- és mondathangsúly, az idegen szerkezetű mondatalkotás, a logikátlanul szerkesztett szöveg, a félreérthető testbeszéd esetén is. Az órákon a helyes tartás, légzés, artikuláció, hangsúlyozás, mondat- és szövegalkotás elmélyítése, az önellenőrzés kialakítása, valamint a folyamatos
tanári kontroll hozza meg a kívánt eredményt. Persze ehhez szükséges a rendszeres kitartó otthoni gyakorlás is. A napjainkban oly nélkülözhetetlen érvényesülés a jó önkifejezéssel és a magabiztossággal könnyebben és gyorsabban érhető el.

 

 

Időpontkérés: online időpontfoglaló rendszerünkben, a +3630 447 7073-as telefonszámon, illetve az info@arborek.hu email címen